Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2014

eklerka
eklerka


I'm a rabbit now. And I will rule you!
Reposted fromvolldost volldost viaechoes echoes
eklerka
eklerka
4509 696a 500
Reposted fromAstalka Astalka viaechoes echoes
eklerka
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaechoes echoes

April 06 2013

eklerka
8519 9394
Reposted frommartynkowa martynkowa viaduuuli duuuli
eklerka
8216 c31f
Reposted fromyoo yoo viaduuuli duuuli
eklerka
7388 00cc
Reposted frommiischa miischa viaduuuli duuuli
eklerka
6276 eb37
Reposted fromruuude ruuude viaduuuli duuuli
eklerka
8350 f14c
Reposted fromjesuismadeleine jesuismadeleine viaduuuli duuuli
eklerka
Reposted frommesoup mesoup viaduuuli duuuli
eklerka
7429 05a8
Reposted fromMeneroth Meneroth viaduuuli duuuli
eklerka
Któregoś dnia spotkasz kogoś wyjątkowego, kogoś, kto rzuci cię na kolana jednym uśmiechem. Kogoś, kto zniewoli twoją duszę jednym spojrzeniem pięknych oczu. Nagle kula ziemska przechyli się na swojej osi i wskaże właśnie na nią. I będziesz wiedział że spotkałeś swoje przeznaczenie.
— Kerrelyn Sparks
Reposted fromMissTake MissTake viaduuuli duuuli
eklerka
eklerka
6147 cb58
Reposted frommrjeremy mrjeremy viaeklerrka eklerrka
eklerka
1994 4d58
Reposted fromlabellavita labellavita viaeklerrka eklerrka
eklerka
6621 8e20 500
Reposted fromgifluv gifluv viaeklerrka eklerrka
eklerka
1412 6b90
eklerka
:)
Reposted fromcube cube
1767 aee2
Reposted fromget-fit get-fit viamarcimagschoki marcimagschoki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl